508 247 805 smnaszdom@onet.eu

KONKURS OFERT

STAŁA OBSŁUGA KOMINIARSKA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na stałą obsługę kominiarską w budynkach wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni – łącznie 20 budynków wielolokalowych położonych w Wysokiej, gmina Łazy. Lokale mieszkalne ogrzewane są indywidualnymi piecami na paliwo stałe.

ZASOBY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZ DOM”

Zakres ww. zadania będzie obejmował:

1. Obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych jeden raz w roku, które powinny zawierać:

a/ dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych,
b/ badanie drożności przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych,
c/ badanie prawidłowości podłączeń kominowych,
d/ pomiar ciągu kominowego,
e/ sporządzenie odpowiednich protokołów.

2. Obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów kominowych z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń:

a/ przewodów dymowych – czterokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością raz na kwartał,
b/ przewodów wentylacyjnych – jednokrotne w ciągu roku.

3. Realizacja bieżących awarii i usterek w terminie do 48 h (oddzielne rozliczenia).

4. Inne usługi z zakresu kominiarstwa, np. inwentaryzacja przewodów kominowych, ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych (oddzielne rozliczenie).

Wymaganie, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia: Wykonawca powinien posiadać co najmniej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Termin składania ofert – do dnia 15.11.2021 r. do godz. 14:00.

Akceptowalne formy składania ofert:

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: smnaszdom@onet.eu
  • Wersja papierowa wysłana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka

z opisem: „Oferta na obsługę kominiarską”.

Uwaga! W dniu 12.11.2021 r. (piątek) biuro Spółdzielni Mieszkaniowej będzie nieczynne.

W ofercie należy podać cenę za:

  • roczne czyszczenie przewodów kominowych w jednym lokalu mieszkalnym,
  • dokonanie rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w jednym lokalu mieszkalnym.

Kryterium wyboru ofert: cena – 100%.

Rozpoczęcie współpracy w ww. zakresie planuje się od dnia 03.01.2022 r.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował załączoną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE