508 247 805 smnaszdom@onet.eu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wysoka, dnia 01.02.2024 r.

KONKURS OFERT

STAŁA OBSŁUGA KOMINIARSKA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na stałą obsługę kominiarską w budynkach wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni – łącznie 20 budynków wielolokalowych położonych w Wysokiej, gmina Łazy. 152 lokale ogrzewane indywidualnie paliwem stałym, z wyłączeniem 4 lokali przy ul. Parkowej 1 ogrzewanych paliwem gazowym.

ZASOBY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NASZ DOM”

Zakres ww. zadania będzie obejmował:

1. Obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych jeden raz w roku, które powinny zawierać:

a/ dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych,
b/ badanie drożności przewodów kominowych: dymowych i wentylacyjnych,
c/ badanie prawidłowości podłączeń kominowych,
d/ pomiar ciągu kominowego,
e/ sporządzenie odpowiednich protokołów, włącznie z CEEB

2. Obowiązkowa całoroczna obsługa w zakresie czyszczenia przewodów kominowych z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń:

a/ przewodów dymowych – czterokrotne czyszczenie przewodów z częstotliwością raz na kwartał,
b/ przewodów wentylacyjnych – jednokrotne w ciągu roku,

c/ przewodów spalinowych – dwukrotne czyszczenia przewodów z częstotliwością raz na pół roku

3. Realizacja bieżących awarii i usterek w terminie do 48 h – przyjazd i wydanie opinii o ewentualnych nieprawidłowościach (oddzielne rozliczenia).

4. Inne usługi z zakresu kominiarstwa, np. inwentaryzacja przewodów kominowych, ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych (oddzielne rozliczenie).

Wymaganie, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia: Wykonawca powinien posiadać co najmniej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Termin składania ofert – do dnia 14.02.2024 r. do godz. 14:00.

Akceptowalne formy składania ofert:

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: smnaszdom@onet.eu
  • Wersja papierowa wysłana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka

z opisem: „Oferta na obsługę kominiarską”.

W ofercie należy podać cenę za:

  • Ryczałtowa stawka za wykonanie rocznego przeglądu kominiarskiego w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny,
  • Ryczałtowa stawka za wykonanie czyszczeń przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny.

Rozpoczęcie współpracy w ww. zakresie planuje się od marca 2024 r.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował załączoną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

załącznik: klauzula informacyjna