508 247 805 smnaszdom@onet.eu

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) , które weszły w życie z dniem 25.05.2018 r., informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” ul. Fabryczna 4, Wysoka, 42-450 Łazy, NIP 625 234 38 08, REGON 240630063, KRS 0000278711.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie sprawy, żądania, wnioski i pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora danych osobowych pisemnie na adres siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej, telefonicznie: 508 247 805 lub za pośrednictwem poczty e-mail: smnaszdom@onet.eu.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów i realizacji już zawartych umów na usługi wykonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w celach rachunkowych, ubezpieczeniowych, podatkowych, w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w celach prawidłowego zarządzania nieruchomościami (np. kontaktowanie się w sprawie awarii, przeglądów okresowych w lokalach itp.) oraz w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów budowlanych dotyczących prawidłowego utrzymania budynków. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wykonywania obowiązków służbowych, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, podmioty wykonujące na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej usługi remontowe, sprzątające, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne i podobne usługi, operatorzy teleinformatyczni, notariusze, kancelarie prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz organy i instytucje publiczne.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych to czas, jaki nakazują przepisy odnośnie przechowywania danych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest posiadanie danych.

Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi prawidłowe zarządzanie nieruchomościami, a także wykonywanie praw i obowiązków określonych obowiązującymi przepisami. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.