508 247 805 smnaszdom@onet.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego”

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka.

2. Przedmiot zamówienia: wybór rzeczoznawcy majątkowego świadczącego usługę wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r., według zapotrzebowania, na podstawie odrębnych zleceń.

Zamawiający przewiduje, iż do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zostaną zlecone operaty szacunkowe określające:

 • wartość nieruchomości niezabudowanej w celu jej zbycia,
 • wartość nieruchomości zabudowanej w celu jej zbycia,
 • wartość lokalu mieszkalnego i związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej wraz z zaznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego na rzucie kondygnacji budynku,

oraz

 • wykonanie inwentaryzacji budynków wielomieszkaniowych dla celów wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i obliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej.

Przewidywana ilość operatów szacunkowych – 30 szt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej liczby operatów szacunkowych, w zależności od aktualnych potrzeb.

4. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz doświadczenie w zakresie szacowania nieruchomości, wyrażające się wykonaniem minimum 10 operatów szacunkowych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Sposób przygotowania oferty:

 • Oferta winna zawierać kwotę netto i brutto (w kwocie brutto proszę uwzględnić odpowiednią wysokość podatku VAT).
 • Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  • formularz oferty – załącznik nr 1,
  • oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2,
  • wykaz wykonanych operatów szacunkowych – załącznik nr 3.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

6. Termin składania ofert – do dnia 15.11.2021 r. do godz. 14:00.

7. Akceptowalne formy składania ofert:

 • wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres e-mail: smnaszdom@onet.eu
 • wersja papierowa wysłana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka

z opisem: „Oferta na usługę rzeczoznawcy majątkowego”.

Uwaga! W dniu 12.11.2021 r. (piątek) biuro Spółdzielni Mieszkaniowej będzie nieczynne.

8. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 100%.

9. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.

10. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: smnaszdom@onet.eu.

11. Termin wykonania zlecenia: 14 dni od daty otrzymania zlecenia, a w przypadku skomplikowanych zleceń – 30 dni.

12. Dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego i uzasadnienia zawartych w nim zapisów, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie i dołączyć do operatu. Operat szacunkowy powinien zawierać także dokumentację zdjęciową.

13. Zapłata zostanie dokonana wyłącznie za zleconą każdorazowo usługę i jej prawidłowe wykonanie na podstawie wystawionej faktury zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie, w terminie 14 dni od wykonania każdej z usług.

14. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy.

15. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i co się z tym wiąże – przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

16. Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował załączoną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI:

________________________________________________

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE